రాధా-కృష్ణ బోల్

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Telugu)

రాధా-కృష్ణ బోల్ బోల్ బోలో రే సోబాఇ
(ఏఇ) శిఖా దియా, సబ్ నదీయా
ఫిర్ఛే నేచే’ గౌర-నితాఇ
(మిఛే) మాయార్ బోశే, జాచ్ఛో భేసే’
ఖాచ్ఛో హాబుడుబు భాఇ

(జీవ్)కృష్ణ-దాస్, ఏ విశ్వాస్,
కోర్లే తో’ ఆర్ దుఃఖో నాఇ
(కృష్ణ) బోల్బే జబే, పులక్ హ’బే
ఝోర్ బే ఆంఖి, బోలి తాఇ

(‘రాధా) కృష్ణ’ బోలో సంగె చలో,
ఏఇ-మాత్ర భిఖా చాఇ
(జాయ్) సకల్ బిపోద్ భక్తివినోద్
బోలే, జఖోన్ ఓ-నామ్ గాఇ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు