లాలసామయీ ప్రార్థన

Lālasāmayī Prārthana (in Telugu)

‘గౌరాంగ’ బోలితే హబే పులక – శరీర
‘హరి హరి’ బోలితే నయనే బ’బే నీర

ఆర కబే నితాఇ-చాన్దేర్ కోరుణా హోఇబే
సంసార-బాసనా మోర కబే తుచ్ఛ హ’బే

విషయ ఛాడియా కబే శుద్ధ హ’బే మన
కబే హామ హెరబో శ్రీ-వృందావన

రూప-రఘునాథ-పదే హోఇబే ఆకుతి
కబే హామ బుఝబో సే జుగల-పీరితి

రూప-రఘునాథ-పదే రహు మోర ఆశ
ప్రార్థనా కోరోయే సదా నరోత్తమ-దాస

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు