విద్యార విలాసె

Vidyāra Vilāse (in Telugu)

విద్యార విలాసే,కాటాఇను కాల,
పరమ సాహసే ఆమి
తోమార చరణ నా భజిను కభు,
ఏఖోన శరణ తుమి

పొడితే పొడితే, భరసా బాడిలో,
జ్ఞానే గతి హబే మాని’
సే ఆశా బిఫల సే జ్ఞాన దుర్బల,
సే జ్ఞాన అజ్ఞాన జాని

జడ-విద్యా జతో, మాయార వైభవ
తోమార భజనే బాధా
మోహ జనమియా, అనిత్య సంసారే
జీబకే కరెయే గాధా

సేఇ గాధా హో ‘ యే సంసారేర బోఝా,
బహిను అనేక కాల
వార్ధక్యే ఏఖనో, శక్తిర అభావే,
కిఛు నాహి లాగే భాలో

జీవన జాతనా, హోఇలో ఏఖనో,
సే విద్యా అవిద్యా భేలో
అవిద్యార జ్వాలా, ఘటిలో బిషమ,
సే విద్యా హోఇలో శేలో

తోమార చరణ, బినా కిఛు ధన,
సంసారే నా ఆఛే ఆర
భకతివినోద, జడ – విద్యా ఛాడి’,
తువా పద కోరె సార

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు