విభావరీ శేష

Vibhāvarī Śeṣa (in Telugu)

విభావరీ శేష ఆలోక-ప్రవేశ,
నిద్రాచాడి’ ఉఠో జీవ
బోలో హరి హరి, ముకుంద మురారి,
రామ కృష్ణ హయగ్రీవ

నృసింహ వామన, శ్రీ మధుసూధన,
బ్రజేంద్ర నందన శ్యామ
పూతనా-ఘాతన కైటభ-శాతన
జయ దాశరథి-రామ

యశోదా దులాల, గోవింద గోపాల,
వృందావన పురందర
గోపీ-ప్రియ-జన, రాధికా-రామణ
భువన-సుందర-బర

రవణాంతకర, మాఖన-తస్కర,
గోపీ-జన-వస్త్ర- హరీ
బ్రజేర రాఖాల, గోపా-వృంద-పాల,
చిత్త- హరీ బంశీ-ధారీ

యోగీంద్ర-బందన, శ్రీ-నంద-నందన,
బ్రజ-జన-భయ-హరీ
నవీన నీరద, రూప మనోహర,
మోహన-బంశీ-బిహారీ

యశోదా-నందన, కంస నిసూదన
నికుంజ-రాస-విలాసీ
కదంబ కానన రాస పారాయణ
బృంద-విపిన-నివాసీ

ఆనంద-వర్ధన, ప్రేమ-నికేతన,
ఫుల-శర-జోజక కామ
గోపాంగనాగణ, చిత్త- వినోదన
సమస్త- గుణ-గణ-ధామ

జామున-జీవన, కేలి పారాయణ,
మానస – చంద్ర – చకోర
నామ సుధారస, గాఓ కృష్ణ జశ,
రాఖో వచన మన మోర

ధ్వని

  1. శ్రీ రాధ కాంత దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు