వైష్ణవే విజ్ఞప్తి

Vaiṣṇave Vijñapti (in Telugu)

ఏఇ-బారో కరుణా కొరో వైష్ణవ గోసాఇ
పతిత-పావన తోమా బినే కేహో నాఇ

జాహార నికటే గేలే పాప దూరే జాయ్
ఏమోన దోయాల ప్రభు కేబా కోథా పాయ్

గంగార పరశ హోఇలే పశ్చాతే పావన్
దర్శనే పవిత్ర కోరో-ఏఇ తోమార గుణ్

హరి-స్థానే అపరాధే తారే హరి-నామ్
తోమా స్థానే అపరాధే నాహి పరిత్రాణ్

తోమార హృదోయే సదా గోవిన్ద-విశ్రామ్
గోవిన్ద కోహేన-మోర వైష్ణవ పరాణ్

ప్రతి-జన్మే కోరి ఆశా చరణేర ధూలి
నరోత్తమే కోరో దోయా ఆపనార బోలి’

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు