శుద్ధ-భకత

Śuddha-bhakata (in English)

శుద్ధ-భకత-చరణ-రేణు,
భజన-అనుకూల
భకత-సేవా, పరమ-సిద్ధి,
ప్రేమ-లతికార మూల

మాధవ-తిథి, భక్తి-జననీ,
జతనే పాలన కోరి
కృష్ణ-బసతి, బసతి బోలి’
పరమ ఆదరే బోరి

గౌర్ ఆమార, జే-సబ స్థానే,
కోరలో భ్రమణ రంగే
సే-సబ స్థానె, హేరిబో ఆమి,
ప్రాణమి-భకత-సంగే

మృదంగ-వాద్య, శునితే మన,
అబసర సదా జాచే
గౌర-బిహిత, కీర్తన శుని ‘,
ఆనందే హృదోయ నాచే

జుగల-మూర్తి, దేఖియా మోర,
పరమ-ఆనంద హోయ,
ప్రసాద సేబా కోరితే హోయ
సకల ప్రపంచ జయ

జే-దిన గృహే, భజన దేఖి,
గృహేతే గోలోక భాయ
చరణ-సీధు, దేఖియా గంగా ,
సుఖ సా సీమా పాయ

తులసీ దేఖి ‘, జుడాయ ప్రాణ,
మాధవ-తోషనే జాని’
గౌర-ప్రియ, శాక-సేవనే,
జీవన సార్థక మాని

భకతివినోద కృష్ణ భజనే,
అనుకూల పాయ జాహా
ప్రతి-దివసే పరమ-సుఖే
స్వీకార కోరోయే తాహా

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు