శ్రీల గౌరకిశోర ప్రణతి

Śrī Gaurakiśora praṇāma (in Telugu)

నమో గౌర-కిశోరాయ సాక్షాద్-వైరాగ్య మూర్తయే
విప్రలంభ-రసాంబోధే పాదాంబుజాయ తే నమః

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద