శ్రీల జగన్నాథ ప్రణతి

Śrī Jagannātha praṇāma (in Telugu)

గౌరావిర్భావ-భూమేస్త్వం నిర్దేష్టా సజ్జనప్రియః
వైష్ణవ సార్వభౌమః శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద