శ్రీల భక్తివినోద ప్రణతి

Śrī Bhaktivinoda praṇāma (in Telugu)

నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద-నామినే
గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగ వరాయ తే

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద