శ్రీ గురు ప్రణామ

Śrī Guru praṇāma (in Telugu)

ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య
జ్ఞానాంజనశలాకయా
చక్షుర్ ఉన్మీలితం యేన
తస్మై శ్రీ గురవే నమః

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద