శ్రీ గౌరాంగ ప్రణామ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Telugu)

నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమప్రదాయ తే
కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నె గౌర త్విషె నామ:

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద