శ్రీ తులసీ-కీర్తన

Śrī Tulasī-kīrtana (in Telugu)

తులసీ కృష్ణ ప్రేయసీ నమో నమః
రాధా-కృష్ణ-సేవా పాబొ ఎఇ అభిలాషీ

యే తోమార శరణ లోయ్, తార వాంఛా పూర్ణ హోయ్
కృపా కోరి కోరొ తారె బృందావన-వాసీ

మొర్ ఏ అభిలాష్, విలాస్ కుంజె దియో వాస్
నయనె హేరిబొ సదా యుగల-రూప-రాశి

ఏ నివేదన ధరో, సఖీర్ అనుగత కోరొ
సేవా-అధికార దియె కోరొ నిజ దాసీ

దీన-కృష్ణ-దాసె కోయ్, ఎఇ జెన మోర హోయ్
శ్రీ రాధా-గోవింద-ప్రేమె సదా యేన భాసి

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు