శ్రీ తులసీ ప్రణామ

Śrī Tulasī Praṇāma (in Telugu)

(ఓం)వృందాయై తులసీ దేవ్యై ప్రియాయై కేశవస్య చ
విష్ణు-భక్తి-ప్రదే దేవీ సత్యవత్యై నమో నమః

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు