శ్రీ నరసింహ ప్రణామ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Telugu)

నమస్తే నరసింహాయ
ప్రహ్లాదాహ్లాద-దాయినే
హిరణ్యకశిపోర్వక్షః
శిలా-టంక-నఖాలయే

ఇతో నృసింహః పరతో నృసింహో
యతో యతో యామి తతో నృసింహః
బహిర్ నృసింహో హృదయే నృసింహో
నృసింహం ఆదిం శరణం ప్రపద్యే

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు