శ్రీ నరసింహ ప్రార్థన

Prayer to Lord Nṛsiṁha (in Telugu)

తవ కర-కమల-వరే నఖం అద్భుత-శృంగం
దలిత హిరణ్యకశిపు-తను-బృంగం
కేశవ ధృత-నరహరి-రూప జయ జగదీశ హరే

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు