శ్రీ నామ-కీర్తన

Śrī Nāma-kīrtana (in Telugu)

యశోమతీ నందన, బ్రజ-బరో-నాగర
గోకుల రంజన కానా
గోపీ-పరాణ-ధన, మదన-మనోహర
కాలియ-దమన-విధాన

అమల హరినామ్ అమియ విలాసా
విపిన-పురందర, నవీన నాగర-బోర
బంశీ-బదన సువాసా

బ్రజ-జన-పాలన, అసుర-కుల-నాశన
నంద గో-ధన రాఖోవాలా
గోవింద మాధవ, నవనీత తస్కర
సుందర నంద-గోపాలా

జామున-తట-చర, గోపీ-బసన-హర
రాస-రసిక కృపామోయ
శ్రీ రాధా-వల్లభ, బృందావన-నటబర
భకతివినోద్ ఆశ్రయ

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు