శ్రీ పంచ-తత్వ ప్రణామ

Śrī Pañca-tattva praṇāma (in Telugu)

పంచ-తత్త్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం
భక్తావతారం భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద