శ్రీ పంచ-తత్వ మహామంత్ర

Śrī Pañca-tattva mantra (in Telugu)

(జయ) శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసాది గౌర భక్తవృంద

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద