శ్రీ రాధా ప్రణామ

Śrī Rādhā praṇāma (in Telugu)

తప్త-కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ
వృషభాను సుతే దేవీ ప్రణమామి హరి-ప్రియే

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద