శ్రీ రూప ప్రణామ

Śrī Rūpa praṇāma (in Telugu)

శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే
స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/5_sp_sri-chaitanya-mano-bhistam.mp3?_=1