శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Telugu)

వాఞ్ఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా-సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానామ్ పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద