సిద్ధి-లాలసా

Siddhi Lālasā (in Telugu)

కబే గౌర-వనే, సురధునీ-తటే
‘హా రాధే హా కృష్ణ’ బోలే ‘
కాందియా బేరా’ బో, దేహో-సుఖ ఛాడి’,
నానా లతా-తురు-తలే

శ్వ-పచ-గృహేతే, మాగియా ఖాఇబో,
పిబో సరస్వతీ-జల
పులినే పులినే, గడా-గడి దిబో,
కోరి’ కృష్ణ- కోలాహల

ధామ-వాసీ జనే ప్రణతి కోరియా
మాగిబో కృపార లేశ
వైష్ణవ-చరణ-రేణు గాయ మాఖి’,
ధోరి అవధూత-బేశ

గౌడ-బ్రజ-జనే, భేద నా దేఖిబో
హోఇబో బరజ-బాసీ
ధామేర స్వరూప, స్ఫురిబే నయనే
హోఇబో రాధార దాసీ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/33_amlp_kabe-gaura-bane.mp3?_=1