హరే కృష్ణ మహామంత్ర

Hare Kṛṣṇa Mahā-mantra (in Telugu)

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
హరే రామ హరే రామ
రామ రామ హరే హరే

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద