అనాది కరమ ఫలే

Anādi Karama Phale (in Telugu)

అనాది’ కరమ-ఫలే, పడి’ భవార్ణవ జలే,
తరిబారే నా దేఖి ఉపాయ
ఎఇ విషయ-హలాహలే, దివా-నిశి హియా జ్వలే,
మన కభు సుఖ నాహి పాయ

ఆశా-పాశ-శత-శత, క్లేశ దేయ అవిరత,
ప్రవృత్తి-ఊర్మిర తాహే ఖేలా
కామ-క్రోధ-ఆది ఛయ, బాటపాడే దేయ భయ,
అవసాన హోఇలో ఆసి’ బేలా

జ్ఞాన-కర్మ-ఠగ దుఇ, మోరే ప్రతారీయ లోఇ,
అవశేషే ఫేలే సింధు-జలే
ఎ హేనో సమయే, బంధు, తుమి కృష్ణ కృపాసింధు,
కృపా కోరి’ తోలో మోరే బలే

పతిత-కింకరే ధరి’, పాద-పద్మ-ధులి కరి’,
దేహో భక్తివినోద ఆశ్రయ
ఆమి తవ నిత్య-దాస, భులియా మాయార పాశ,
బద్ధ హో’యే ఆఛి దయామయ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు