ఆమార్ జీవన్

Āmār Jīvan (in Telugu)

ఆమార జీవన, సదా పాపే రత,
నాహికో పుణ్యేర లేష
పరేరే ఉద్వేగ, దియాఛి యే కోతో,
దియాఛి జీవేరే క్లేశ

నిజసుఖ లాగి’, పాపే నాహి డోరి,
దయా-హీన స్వార్థ-పరో
పర-సుఖే దుఃఖీ, సదా మిథ్యాభాషీ,
పర-దుఃఖ సుఖ-కరో

ఆశేష కామనా, హృది మాఝే మోర,
క్రోధీ, దంభ-పరాయణ
మద-మత్త సదా, విషయే మోహిత,
హింసా-గర్వ విభూషణ

నిద్రాలస్య హత, సుకార్యే విరత,
అకార్యే ఉద్యోగీ ఆమి
ప్రతిష్ఠ లాగియా, శాఠ్య-ఆచరణ,
లోభ-హత సదా కామీ

ఏ హేనో దుర్జన, సజ్జన-వర్జిత,
అపరాధి-నిరంతర
శుభ-కార్య-శూన్య, సదానర్థ-మనాః,
నానా దుఃఖే జర జర

వార్ధక్యె ఎఖోన, ఉపాయ-విహీన,
తా’తే దీన అకించన
భకతివినోద, ప్రభుర చరణే,
కోరె దుఃఖ నివేదన

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు