కృష్ణ పాదాంబుజ ప్రార్థనె

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Telugu)

కృష్ణ తబ పుణ్య హబె భాఇ
ఏ పుణ్య కోరిబే జబే రాధారాణీ ఖుషీ హబే
ధ్రువ అతి బోలి తోమా తాఇ

శ్రీ-సిద్ధాంత సరస్వతీ శచీ-సుత ప్రియ అతి
కృష్ణ-సేవాయ జార తుల నాఇ
సేఇ సే మొహాంత-గురు జగతేర్ మధే ఉరు
కృష్ణ-భక్తి దేయ్ ఠాఇ ఠాఇ

తార ఇచ్ఛా బలవాన్ పాశ్చాత్యేతే ఠాన్ ఠాన్
హోయ్ జాతే గౌరాంగేర్ నామ్
పృథ్వీతే నగరాది ఆసముద్ర నద నదీ
సకలేఇ లోయ్ కృష్ణ నామ్

తాహలే ఆనంద హోయ్ తబే హోయ్ దిగ్విజయ్
చైతాన్యేర్ కృపా అతిశయ్
మాయా దుష్ట జత దుఃఖీ జగతే సబాఇ సుఖీ
వైష్ణవేర్ ఇచ్ఛా పూర్ణ హోయ్

సే కార్జ జే కోరిబారే ఆజ్ఞా జది దిలో మోరే
యోగ్య నహి అతి దీన హీన
తాఇ సే తోమార కృపా మాగితేఛి అనురూపా
ఆజి తుమి సబార్ ప్రవీణ

తోమార సే శక్తి పేలే గురు-సేబాయ బస్తు మిలే
జీవన సార్థక్ జది హోయ్
సేఇ సే సేబా పాఇలే తాహలే సుఖీ హలే
తబ సంగ భాగ్యతే మిలోయ్

ఏవం జనం నిపతితం ప్రభవాహి – కూపే
కామాభికామమ్ అను యః ప్రపతన్ ప్రసంగాత్
కృత్వాత్మసాత్ సురర్షిణా భగవన్ గృహీతః
సో’హం కథం ను విసృజే తవ భృత్య-సేవామ్

తుమి మోర్ చిర సాథీ భులియా మాయార్ లాథి
ఖాఇయాఛి జన్మ-జన్మాంతరే
ఆజి పునః ఏ సుయేగ యది హోయ్ యోగాయోగ
తబే పారి తుహే మిలిబారే

తోమార మిలనే భాఇ ఆబార్ సే సుఖ పాఇ
గోచారణే ఘురి దిన్ భోర్
కత బనే ఛుటాఛుటి బనే ఖాఇ లుటాపుటి
సేఇ దిన్ కబే హబే మోర్

ఆజి సే సుబిధానే తోమార స్మరణ భేలో
బోడో ఆశా డాకిలామ్ తాఇ
ఆమి తోమార నిత్య-దాస తాఇ కోరి ఏత ఆశ
తుమి బినా అన్య గతి నాఇ

ధ్వని

  1. భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు