గోరా పహున్

Gaurā Pahū (in Telugu)

గోరా పహున్ నా భజియా మైను
ప్రేమ-రతన-ధన హేలాయ హారాఇను

అధనే జతన కోరి ధన తేయాగిను
ఆపన కరమ-దోషే ఆపని డుబిను

సత్సంగ ఛాడి ‘ కైను అసతే విలాస్
తే-కారణే లాగిలో జే కర్మ-బంధ-ఫాన్స్

విషయ-విషమ-విష సతత ఖాఇను
గౌర-కీర్తన-రసే మగన నా హైను

కేనో వా ఆఛయే ప్రాణ కి సుఖ పాఇయా
నరోత్తమ్ దాస్ కేనో నా గేలో మరియా

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు