దైన్య ఓ ప్రపత్తి

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Telugu)

హరి హే దోయాల మోర జయ రాధా-నాథ్
బారో బారో ఏఇ-బారో లోహో నిజ సాథ్

బహు జోని, భ్రమి’ నాథ! లోఇను శరణ్
నిజ-గుణే కృపా కోరో’ అధమ-తారణ్

జగత-కారణ తుమి జగత-జీవన్
తోమా ఛాడా కార నహి హే రాధా-రమణ్

భువన-మంగల తుమి భువనేర పతి
తుమి ఉపేఖిలే నాథ, కి హోఇబే గతి

భావియా దేఖిను ఏఇ జగత- మాఝారే
తోమా బినా కేహో నాహి ఏ దాసే ఉద్దారే

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు