నారద ముని బాజాయ వీణా

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in English)

నారద ముని, బాజాయ వీణా ‘రాధికా-రమణ’ – నామే
నామ అమని, ఉదిత హోయ భకత – గీత – సామే

అమియ-ధారా, బరిషే ఘన శ్రవణ-యుగలే గియా
భకత-జన, సఘనే నాచే భోరియా ఆపన హియా

మాధురీ-పూర, అసబో పశి’ మాతాయ జగత-జనే
కేహో వా కాందే, కేహో వా నాచే కేహో మాతే మనే మనే

పంచ-వదన, నారదే ధోరి’ ప్రేమేర సఘన రోల్
కమలాసన, నాచియా బోలే ‘ బోలో బోలో హరి బోలో’

సహస్రానాన, పరమ-సుఖే ‘హరి హరి ‘ బోలి’ గాయ్
నామ-ప్రభావే, మాతిలో విశ్వ నామ-రస సబే పాయ్

శ్రీకృష్ణ-నామ, రసనే స్పురి’ పూరా’లో ఆమార ఆశ
శ్రీ రూప-పదే, యాచియే ఇహా భకతివినోద-దాస

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు