భజహురే మన

Bhajahū Re Mana (in Telugu)

భజహురే మన శ్రీ నంద-నందన
అభయ-చరణారవింద రే
దుర్లభ మానవ-జనమ సత్-సంగే
తరోహో ఏ భవ-సింధు రే

శీత ఆతప వాత వరిషణ
ఏ దిన జామినీ జాగి రే
బిఫలే సేవిను కృపణ దురజన
చపల సుఖ-లబ లాగి’రే

ఏ ధన, యౌవన, పుత్ర, పరిజన
ఇథే కి ఆఛే పరతీతి రే
కమల-దల-జల, జీవన-టలమల
భజహు హరి-పద నీతి రే

శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, వందన
పాద-సేవన, దాస్య రే,
పూజన, సఖీజన, ఆత్మ-నివేదన
గోవింద-దాస-అభిలాష రే

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు