మనః శిక్షా

Manaḥ-śikṣā (in Telugu)

నితాఇ-పద-కమల, కోటి-చంద్ర-సుశీతల,
జే ఛాయాయ్ జగత జురాయ్
హేనో నితాఇ బినే భాఇ, రాధా-కృష్ణ పాఇతే నాఇ,
దృఢ కోరి ‘ ధరో నీతాఇర్ పాయ్

సే సంబంధ నాహి జా’ర్, బృథా జన్మ గోలో తా’ర్,
సేఇ పశు బోడో దురాచార్
నితాఇ నా బోలిలో ముఖే, మజిలో సంసార-సుఖే,
విద్యా-కులే కి కోరిబే తార్

అహంకారే మత్త హోఇయా, నితాఇ-పద పాసరియా,
అసత్యేరే సత్య కోరి మాని
నితాఇయేర్ కోరుణా హబె, బ్రజే రాధా-కృష్ణ పాబే,
ధరో నితాఇ-చరణ దు’ఖాని

నితాఇయేర్ చరణ సత్య, తాహార సేవక నిత్య,
నితాఇ-పద సదా కోరో ఆశ
నరోత్తమ బోడో దుఖీ, నితాఇ మోరే కోరో సుఖీ,
రాఖో రాంగా-చరణేర పాశ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు