వాసంతీ రాస

Vāsantī-rāsa (in Telugu)

వృందావన రమ్య-స్థాన, దివ్య-చిన్తామణి-ధామ,
రతన-మందిర మనోహర
ఆవృత కాలిందీ-నీరే, రాజ-హంస కేలి కోరె
తాహే శోభే కనక-కమల

తార మధ్యే హేమ-పీఠ, అష్ట-దలే వేష్టిత,
అష్ట-దలే ప్రధానా నాయికా
తారమధ్యే రత్నాసనే, బోసి ‘ ఆఛెన్ దుఇ-జనే,
శ్యామ-సంగే సుందరీ రాధికా

ఓ రూప-లావణ్య-రాశి, అమియా పోడిఛే ఖసి ‘,
హాస్య-పరిహాస-సంభాషణే
నరోత్తమ-దాస కోయ్, నిత్య-లీలా సుఖ-మోయ్,
సదాఇ స్ఫురుక మోర మనే

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు