శ్రీ దశావతార- స్తోత్ర

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Telugu)

ప్రలయ పయోధి-జలే ధృతవాన్ అసి వేదమ్
విహిత వహిత్ర-చరిత్రమ్ అఖేదమ్
కేశవ ధృత-మీన-శరీర, జయ జగదీశ హరే

క్షితిర్ ఇహ విపులతరే తిష్ఠతి తవ పృష్ఠే
ధరణి- ధారణ-కిణ చక్ర-గరిష్ఠే
కేశవ ధృత-కూర్మ-శరీర జయ జగదీశ హరే

వసతి దశన శిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా
శశిని కలంక కలేవ నిమగ్నా
కేశవ ధృత శూకర రూప జయ జగదీశ హరే

తవ కర-కమల-వరే నఖమ్ అద్భుత శృంగమ్
దలిత-హిరణ్యకశిపు-తను-భృంగమ్
కేశవ ధృత-నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే

ఛలయసి విక్రమణే బలిమ్ అద్భుత-వామన
పద-నఖ-నీర-జనిత-జన-పావన
కేశవ ధృత-వామన రూప జయ జగదీశ హరే

క్షత్రియ-రుధిర-మయే జగద్ -అపగత-పాపమ్
స్నపయసి పయసి శమిత-భవ-తాపమ్
కేశవ ధృత-భృగుపతి రూప జయ జగదీశ హరే

వితరసి దిక్షు రణే దిక్-పతి-కమనీయమ్
దశ-ముఖ-మౌలి-బలిమ్ రమణీయమ్ |
కేశవ ధృత-రామ-శరీర జయ జగదీశ హరే

వహసి వపుశి విసదే వసనమ్ జలదాభమ్
హల-హతి-భీతి-మిలిత-యమునాభమ్
కేశవ ధృత-హలధర రూప జయ జగదీశ హరే

నందసి యజ్ఞ- విధేర్ అహః శ్రుతి జాతమ్
సదయ-హృదయ-దర్శిత-పశు-ఘాతమ్
కేశవ ధృత-బుద్ధ-శరీర జయ జగదీశ హరే

మ్లేచ్ఛ-నివహ-నిధనే కలయసి కరవాలమ్
ధూమకేతుమ్ ఇవ కిమ్ అపి కరాలమ్
కేశవ ధృత-కల్కి-శరీర జయ జగదీశ హరే

శ్రీ-జయదేవ-కవేర్ ఇదమ్ ఉదితమ్ ఉదారమ్
శృణు సుఖ-దమ్ శుభ-దమ్ భవ-సారమ్
కేశవ ధృత-దశ-విధ-రూప జయ జగదీశ హరే

వేదాన్ ఉద్ధరతే జగంతి వహతే భూ-గోలమ్ ఉద్బిభ్రతే
దైత్యమ్ దారయతే బలిమ్ ఛలయతే క్షత్ర-క్షయమ్ కుర్వతే
పౌలస్త్యమ్ జయతే హలమ్ కలయతే కారుణ్యమ్ ఆతన్వతే
మ్లేచ్ఛాన్ మూర్ఛయతే దశాకృతి-కృతే కృష్ణాయ తుభ్యమ్ నమః

ధ్వని

  1. భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు