శ్రీ దామోదరాష్టక

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Telugu)

నమామీశ్వరం సచ్చిదానంద రూపం
లసత్-కుండలం గోకులే భ్రాజమానం
యశోదాభియోలూఖలాద్ ధావమానం
పరామృష్టం అత్యంతతో ద్రుత్య గోప్యా

రుదంతం ముహుర్ నేత్ర-యుగ్మం మృజంతం
కరాంభోజ-యుగ్మేన సాతంక-నేత్రం
ముహుః శ్వాస-కంప-త్రిరేఖాంక-కంఠ-
స్థిత-గ్రైవం దామోదరం భక్తి బద్ధమ్

ఇతీదృక్ స్వ-లీలాభీరానంద-కుండే
స్వ-ఘోషం నిమజ్జంతం ఆఖ్యాపయంతం
తదీయేషిత-జ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం
పునః ప్రేమతస్తం శతావృత్తి వందే

వరం దేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వా
న చాన్యం వృణే హం వరేశాద్ అపీహ
ఇదం తే వపుర్నాథ గోపాల-బాలం
సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్యైః

ఇదం తే ముఖాంభోజం అత్యంత-నీలైర్
వృతం కుంతలైః స్నిగ్ధ-రక్తైశ్చ గోప్యా
ముహుశ్చుంబితం బింబ రక్తాధరం మే
మనస్యావిరాస్తాం అలం లక్ష-లాభైః

నమో దేవ దామోదరానంత విష్ణో
ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ-జలాబ్ధి-మగ్నం
కృపా-దృష్టి-వృష్ట్యాతిదీనం బతాను-
గృహాణేశ-మాం అజ్ఞం ఏద్యక్షిదృశ్యః

కువెరాత్మజౌ బద్ధ- మూర్త్యైవ యద్వత్
త్వయా మోచితౌ భక్తి-భాజౌ కృతౌ చ
తథా ప్రేమ-భక్తిం స్వకాం మే ప్రయచ్ఛ
న మోక్షే గృహో మేస్తి దామోదరేహ

నమస్తేస్తు దామ్నే స్ఫురద్-దీప్తి-ధామ్నే
త్వదీయోదరాయాథ విశ్వస్య ధామ్నే
నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై
నమోనంత లీలాయ దేవాయ తుభ్యమ్

ధ్వని

  1. భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు