శ్రీ బ్రహ్మ-సంహితా

Śrī Brahma-saṁhitā (in Telugu)

ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిదానంద విగ్రహః
అనాదిరాదిర్గొవిందః సర్వ కారణ కారణం

చింతామణి-ప్రకర-సద్మిసు కల్పవృక్ష-
లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం
లక్శ్మీ-సహస్ర-శత-సంభ్రమ-సేవ్యమానం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

వేణుం క్వణంతం అరవింద-దలాయతాక్షం
బర్హావతంసం అసితాంబుద సుందరాంగం
కందర్ప-కోటి-కమనీయ-విశేష-శోభం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ఆలోల-చంద్రక-లసద్-వనమాల్య-వంశీ
రత్నాంగదం ప్రణయ-కేలి-కలా-విలాసం
శ్యామం త్రిభంగ-లలితం నియత-ప్రకాశం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

అంగాని యస్య సకలేంద్రియ- వృత్తి-మంతి
పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి
ఆనంద చిన్మయ సదుజ్జ్వల విగ్రహస్య
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

అద్వైతం అచ్యుతం అనాదిం అనంత-రూపం
ఆద్యం పురాణపురుషం నవ-యౌవనంచ
వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మ-భక్తౌ
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

పంథాస్తు కోటి-శత-వత్సర-సంప్రగమ్యో
వాయోరథాపి మనసో ముని పుంగవానాం
సో ప్యస్తి యత్-ప్రపద-సీమ్ని అవిచింత్య-తత్త్వే
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ఏకోsప్యసౌ రచయితుం జగద్-అండ-కోటిం
యచ్ఛక్విరస్తి జగదండచయా యదంతః
అండాంతరస్థ పరమాణు చయాంతరస్థం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యద్-భావ-భావిత-ధియో మనుజాస్తథైవ
సంప్రాప్య రూప-మహిమాసన-యాన-భూషాః
సూక్తైఃయమేవ నియమ ప్రథితైఃస్తువంతి
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ఆనంద-చిన్మయ-రస-ప్రతిభావితాభిః
తాభిర్య ఏవ నిజరూపతయా కలాభిః
గోలోక ఏవ నివసతి అఖిలాత్మభూతో
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ప్రేమాంజన-చ్ఛురిత-భక్తి-విలోచనేన
సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి
యం శ్యామసుందరం అచింత్య-గుణ-స్వరూపం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

రామాది మూర్తిషు కల-నియమేన తిష్ఠున్
నానావతారం అకరోద్భువనేషు కింతు
కృష్ణః స్వయం సమభవత్ పరమః పుమాన్ యో
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యస్య ప్రభా ప్రభవతో జాగదండ కోటి
కోటిష్వశేష వసుధాది విభూతి-భిన్నం
తద్బ్రహ్మ నిష్కలం అనంతం అశేష భూతం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

మాయా హి యస్య జగదండ శతాని సూతే
త్రైగుణ్య-తద్-విషయ-వేద-వితాయమానా
సత్త్వావలంబి పరసత్త్వం విశుద్ధసత్త్వం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ఆనంద-చిన్మయ రసాత్మతయా మనఃసు
యః ప్రాణినాం ప్రతిఫలన్ స్మరతాం ఉపేత్య
లీలాయితేన భువనాని జయత్యజస్రం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

గోలోక నామ్ని నిజ-ధామ్ని తలే చ తస్య
దేవీ-మహేశ-హరి-ధామను తేషు తేషు
తే తే ప్రభావ నిచయా విహితాశ్చ యేన
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

సృష్టి-స్థితి-ప్రలయ-సాధన-శక్తిరేకా
ఛాయేవ యస్య భువనాని బిభర్తి దుర్గా
ఇచ్ఛనురూపం అపి యస్య చ చేష్టతే సా
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

క్షీరం యథా దధి వికార-విశేష యోగాత్
సంజాయతే న హి తతః పృథగస్తి హేతోః
యః శంభుతామపి తథా సముపైతి కార్యాద్
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

దీపార్చిరేవ హి దశాంతరం అభ్యుపేత్య
దీపాయతే వివృత-హేతు-సమాన-ధర్మ
యస్తాదృగేవ హి చ విష్ణుతయా విభాతి
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యః కారణార్ణవ జలే భజతిస్మ యోగ-
నిద్రాం అనంత-జగద్-అండ-స-రోమ కూపః
ఆధార-శక్తిం అవలంబ్య పరాం స్వ-మూర్తిం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యస్యైక-నిశ్వసితకాలమథావలంబ్య
జీవంతి లోమ-విలజా జగదండనాథాః
విష్ణుర్ మహాన్ స ఇహ యస్య కలా-విశేషో
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

భాస్వాన్ యథాశ్మ-శకలేషు నిజేషు తేజః
స్వీయం కియత్ ప్రకటయత్యపి తద్వదత్ర
బ్రహ్మాయ ఏష జగదండ-విధాన-కర్తా
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యత్-పాద-పల్లవ-యుగం వినిధాయ కుంభ
ద్వంద్వే ప్రణామ-సమయే స గణాధిరాజః
విఘ్నాన్ విహంతం ఆలం అస్య జగత్-త్రయస్య
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

అగ్నిర్ మహీ గగనం అంబు మరుద్ దిశశ్చ
కాలస్తథాత్మ మనసీతి జగత్-త్రమాణి
యస్మాద్ భవంతి విభవంతి విశంతి యం చ
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యచ్ఛక్షురేష సవితా సకల-గ్రహాణాం
రాజా సమస్త సురమూర్తిరశేష తేజాః
యస్యాజ్ఞయా భ్రమతి సంభృత-కాల-చక్రో
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

ధర్మో థ పాప నీచయః శ్రుతయస్త పాంసి
బ్రహ్మాది-కీట-పతగావధయశ్చ జీవః
యద్ధత్త-మాత్ర-విభవ-ప్రకట-ప్రభావా
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యస్త్వింద్రగోపం అథవెంద్రం అహో స్వకర్మ
బంధానురూప-ఫల-భాజనమ్ ఆతనోతి
కర్మాణి నిర్దహతి కింతు చ భక్తిభాజాం
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

యం క్రోధ-కామ-సహజ-ప్రణయాది భీతి-
వాత్సల్య-మోహ-గురు-గౌరవ-సేవ్య-భావైః
సంచింత్య తస్య సదృశీం తనుమాపురేతే
గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి

శ్రియః కాంతాః కాంతః పరమ-పురుషః కల్పతరవో
ద్రుమా భూమిశ్చింతామణి-గణ-మయీ తోయం అమృతం
కథా గానం నాట్యం గమనం అపి వంశీ ప్రియ-సఖీ
చిదానందం జ్యోతిః పరం అపి తదాస్వాద్యమపి చ

స యత్ర క్షీరాబ్ధిః స్రవతి సురభిభ్యశ్చ సు మహాన్
నిమేషార్ధాఖ్యో వా వ్రజతి న హి యత్రాపి సమయః
భజే శ్వేతద్వీపం తం అహం ఇహ గోలోకం ఇతి యం
విదంతస్తే సంతః క్షితి-విరల-చారాః కతిపయే

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు