శ్రీ రాధికా-స్తవ

Śrī Rādhikā-stava (in Telugu)

రాధే జయ జయ మాధవ-దయితే
గోకుల-తరుణీ-మండల-మహితే

దామోదర-రతి-వర్ధన-వేషే
హరి-నిష్కుట-వృందా-విపినేశే

వృషభానుదధి-నవ-శశి-లేఖే
లలితా-సఖి గుణ-రమిత-విశాఖే

కరుణాం కురు మయి కరుణా-భరితే
సనక సనాతన వర్ణిత చరితే

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు