శ్రీ రూప మంజరీ పద

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Telugu)

శ్రీ-రూప-మంజరీ-పద, సేఇ మోర సంపద,
సేఇ మోర్ భజన-పూజన
సేఇ మోర ప్రాణ-ధన, సేఇ మోర ఆభరణ
సేఇ మోర్ జీవనేర జీవన

సేఇ మోర రస-నిధి, సేఇ మోర వాంఛా-సిద్ధి,
సేఇ మోర్ వేదేర ధరమ
సేఇ వ్రత, సేఇ తప, సేఇ మోర మంత్ర-జప,
సేఇ మోర్ ధరమ-కరమ

అనుకూల హబే విధి, సే-పదే హోఇబే సిద్ధి,
నిరఖిబో ఏ దుఇ నయనే
సే రూప-మాధురీ-రాశి, ప్రాణ-కువలయ-శశీ
ప్రఫుల్లిత హబే నిశి-దినే

తవా ఆదర్శన-అహి, గరలే జారలో దేహి,
చిరో-దిన తాపిత జీవన
హా హా రూప కోరో దోయా, దేహో మోరే పద-ఛాయా,
నరోత్తమ లోఇలో శరణ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు