శ్రీ వ్రజధామ-మహిమామృత

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Telugu)

జయ రాధే, జయ కృష్ణ, జయ వృందావన్
శ్రీ గోవింద, గోపినాథ, మదన మోహన్

శ్యామకుండ, రాధాకుండ, గిరి-గోవర్ధన్
కాలిందీ జమునా జయ, జయ మహావన్

కేశీ ఘాట, బంశీ-బట, ద్వాదశ కానన్
జాహా సబ లీలా కోఇలో శ్రీ నంద-నందన్

శ్రీ-నంద-యశోదా జయ, జయ గోపాగణ్
శ్రీ దామాది జయ, జయ ధేను-వత్స-గణ్

జయ వృషభాను, జయ కీర్తిదా సుందరీ
జయ పౌర్ణమాసీ, జయ అభీర-నాగరీ

జయ జయ గోపీశ్వర వృందావన మాఝ
జయ జయ కృష్ణ -సఖా బటు ద్విజ-రాజ

జయ రామ-ఘాట జయ రోహిణీ-నందన్
జయ జయ వృందావన-వాసీ జత జన్

జయ ద్విజ-పత్నీ, జయ నాగకన్యాగణ్
భక్తితే జాహారా పాఇలో గోవింద-చరణ్

శ్రీ రాస-మండల జయ, జయ రాధా-శ్యామ్
జయ జయ రాసలీలా సర్వ-మనోరామ్

జయ జయోజ్జ్వల-రస-సర్వ-రస-సార్
పరకీయా భావె జాహా బ్రజేతే ప్రచార్

శ్రీ జాహ్నవా -పాద-పద్మ కొరియా స్మరణ్
దీన కృష్ణ-దాస కోహే నామ-సంకీర్తన్

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద