శ్రీ శ్రీ గౌర-నిత్యానందేర్ దయా

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Telugu)

పరమ కోరుణ, పహూ దుఇ జన,
నితాఇ గౌరచంద్ర
సబ అవతార-సార శిరోమణి,
కేవల ఆనంద-కంద

భజో భజో భాఇ, చైతన్య నితాఇ,
సుదృఢ బిశ్వాస కోరి’
విషయ ఛాడియా, సే రసే మజియా,
ముఖే బోలో హరి హరి

దేఖో ఓరే భాఇ, త్రి-భువనే నాఇ,
ఏమోన దోయాల దాతా,
పశు పాఖీ ఝురే, పాషాణ విదరే,
శుని’ జాన్ర గుణ గాథా

సంసారే మజియా, రోహిలి పోడియా,
సే పదే నహిలో ఆశ
ఆపన కరమ, భుఞ్జాయే శమన,
కహోయే లోచన-దాస

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు