శ్రీ శ్రీ శిక్షాష్టక

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Telugu)

చేతో-దర్పణ-మార్జనం భవ-మహా-దావాగ్ని-నిర్వాపణం
శ్రేయః-కైరవ-చంద్రికా-వితరణం విద్యా-వధూ-జీవనమ్
ఆనందాంబుధి-వర్ధనం ప్రతి-పదం పూర్ణామృతాస్వాదనం
సర్వాత్మ-స్నపనం పరం విజయతే శ్రీ-కృష్ణ-సంకీర్తనమ్

నామ్నామ్ అకారి బహుధా నిజ-సర్వ-శక్తిః
తత్రార్పితా నియమితః స్మరణేన కాలః
ఏతాదృశీ తవ కృపా భగవన్ మమాపి
దుర్దైవం ఈదృశమ్ ఇహాజని నానురాగః

తృణాద్ అపి సునీచెన తరోర్ అపి సహిష్ణునా
అమానినా మానదేన కీర్తనీయః సదా హరిః

న ధనం న జనం న సుందరీం కవితాం వా జగద్-ఈశ కామయే
మమ జమ్మని జన్మ నీశ్వరే భవతాద్ భక్తిర్ అహైతుకీ త్వయి

ఆయి నన్ద-తనుజ కింకరం పతితం మాం విషమే భావాంబుధౌ
కృపయా తవ పాద-పంకజ-స్థిత-ధూలీ-సదృశం విచింతయ

నయనం గలద్-అశ్రు-ధారయా వదనం గద్గద- రుద్ధయాగిరా
పులకైర్ నిచితం వపుః కదా తవ నామ-గ్రహణే భవిష్యతి

యుగాయితం నిమేషేణ చక్షుషా ప్రావృషాయితమ్
శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవింద-విరాహేణ మే

ఆశ్లీష్య వా పాద-రతాం పినష్టు మామ్ ఆదర్శనాన్ మర్మ-హతాం కరోతు వా
యథా తథా వా విదధాతు లంపటో మత్-ప్రాణ-నాథస్తు స ఏవ నాపరః

ధ్వని

  1. శ్రీ విద్యాభూషణ