శ్రీ శ్రీ షడ్- గోస్వామి-అష్టక

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Telugu)

కృష్ణోత్కీర్తన- గాన-నర్తన-పరౌ ప్రేమామృతామ్భో-నిధీ
ధీరాధీర-జన-ప్రియౌ ప్రియ-కరౌ నిర్మత్సరౌ పూజితౌ
శ్రీ-చైతన్య-కృపా-భరౌ భువి భువో భారావహంతారకౌ
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

నానా-శాస్త్ర-విచారణైక-నిపుణౌ సద్-ధర్మ సంస్థాపకౌ
లోకానాం హిత-కారిణౌ త్రి-భువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ
రాధా-కృష్ణ-పదారవింద-భజనానందేన మత్తాలికౌ
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

శ్రీ-గౌరాంగ-గుణానువర్ణన-విధౌ శ్రద్ధా-సమృద్ధి అన్వితౌ
పాపోత్తాప- నికృంతనౌ తను- భృతాం గోవింద-గానామృతైః
ఆనందామ్బుధి-వర్ధనైక-నిపుణౌ కైవల్య-నిస్తారకౌ
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

త్యక్త్వా తూర్ణమ్ అశేష -మండల-పతి-శ్రేణేం సదా తుచ్ఛ-వత్
భూత్వా దీన గణేశకౌ కరుణయా కౌపీన-కన్థాశ్రితౌ
గోపీ-భావ-రసామృతాబ్ధి-లహరీ-కల్లోల-మగ్నౌ ముహుర్
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

కూజత్-కోకిల-హంస-సారస-గణాకీర్ణే మయూరాకులే
నానా-రత్న-నిబద్ధ-మూల-విటప-శ్రీ-యుక్త-వృందావనే
రాధా-కృష్ణమ్ అహర్-నిశం ప్రభజతౌ జీవార్థదౌ యౌ ముదా
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

సాంఖ్యా-పూర్వక-నామ-గాన- నతిభిః కాలావసానీ-కృతౌ
నిద్రాహార-విహారకాది-విజితౌ చాత్యంత-దీనౌ చ యౌ
రాధా-కృష్ణ-గుణ, స్మృతేర్ మధురిమానందేన సమ్మోహితౌ
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

రాధా-కుండ-తటే కలింద-తనయా-తీరే చ వంశీవటే
ప్రేమోన్మాద-వశాద్ అశేష-దశయా గ్రస్తౌ ప్రమత్తౌ సదా
గాయంతౌ చ కదా హరేర్ గుణ-వరం భావాభిభూతౌ ముదా
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

హే రాధే వ్రజదేవికే చ లలితే హే నంద సూనో కుతః
శ్రీ గోవర్ధన కల్ప పాదపతలే కాలిందీ-వనే కుతః
ఘోషంతావితి సర్వతో వ్రజపురే ఖేదైర్ మహా విహ్వలౌ
వందే రూప-సనాతనౌ రఘు-యుగౌ శ్రీ-జీవ-గోపాలకౌ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/65_amlp_sri-sri-sad-gosvami-ashtaka.mp3?_=1