సఖీ-వృందే విజ్ఞప్తి

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Telugu)

రాధా-కృష్ణ ప్రాణ మోర జుగల-కిశోర
జీవనే మరణే గతి ఆరో నాహి మోర

కాలిందీర కూలే కేలి-కదంబేర వన
రతన-బెదీర ఉపర బొసాబొ దు’ జన

శ్యామ-గౌరీ-అంగే దిబో (చూవా) చందనేర గంధ
చామర ఢులాబో కబే హెరి ముఖ-చంద్ర

గాథియా మాలతీర్ మాలా దిబొ దోహార గలే
అధరే తులియా దిబో కర్పూర-తాంబూలే

లలితా విశాఖ-ఆది జత సఖీ-వృంద
ఆజ్ఞాయ కొరిబొ సేబా చరణారవింద

శ్రీ-కృష్ణ-చైతన్య-ప్రభుర్ దాసేర్ అనుదాస్
సేవా అభిలాష కోరె నరోత్తమ దాస

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు