సావరణ-శ్రీ-గౌర-పాద-పద్మె ప్రార్థన

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Telugu)

శ్రీ-కృష్ణ-చైతన్య ప్రభు దొయా కొరో మోరే
తొమా బినా కె దొయాలు జగత్-సంసారే

పతిత-పావన-హేతు తవ అవతార
మొ సమ పతిత ప్రభు నా పాఇబే ఆర

హా హా ప్రభు నిత్యానంద, ప్రేమానంద సుఖీ
కృపావలోకన కొరో ఆమి బొడొ దుఃఖీ

దొయా కొరో సీతా-పతి అద్వైత గోసాఇ
తవ కృపా-బలే పాఇ చైతన్య-నితాఇ

హా హా స్వరూప్, సనాతన, రూప, రఘునాథ
భట్ట-జుగ, శ్రీ-జీవ హా ప్రభు లోకనాథ

దొయా కొరో శ్రీ-ఆచార్య ప్రభు శ్రీనివాస
రామచంద్ర-సంగ మాగే నరోత్తమ-దాస

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు