प्रयोजनाधिदेव प्रणाम

Prayojanādhideva praṇāma (in Hindi)

श्रीमान् रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः
कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीर् गोपीनाथः श्रीयेऽस्तु नः

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद