राधा-कृष्ण बोल्

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Hindi)

राधा-कृष्ण बोल् बोल् बोलो रे सोबाइ
(एइ) शिखा दिया, सब् नदीया
फिर्छे नेचे’ गौर-निताइ
(मिछे) मायार् बोशे, जाच्छो भेसे’
खाच्छो हाबुडुबु भाइ

(जीव्) कृष्ण-दास्, ए विश्वास्,
कोर्ले तो’ आर् दुःखो नाइ
(कृष्ण) बोल्बे जबे, पुलक् ह’बे
झोर्बे आँखि, बोलि ताइ

(‘राधा) कृष्ण’ बोलो संगॆ चलो,
एइ-मात्र भिखा चाइ
(जाय्) सकल् बिपोद् भक्तिविनोद्
बोले, जखोन् ओ-नाम् गाइ

ध्वनि

  1. श्री अमलात्म दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर