वैष्णवे विज्ञप्ति

Vaiṣṇave Vijñapti (in Hindi)

एइ-बारो करुणा कॊरो वैष्णव गोसाइ
पतित-पावन तोमा बिने केहो नाइ

जाहार निकटे गेले पाप दूरे जाय्
एमोन दोयाल प्रभु केबा कोथा पाय्

गंगार परश होइले पश्चाते पावन्
दर्शने पवित्र कोरो-एइ तोमार गुण्

हरि-स्थाने अपराधे तारे हरि-नाम्
तोमा स्थाने अपराधे नाहि परित्राण्

तोमार हृदोये सदा गोविन्द-विश्राम्
गोविन्द कोहेन-मोर वैष्णव पराण्

प्रति-जन्मे कोरि आशा चरणेर धूलि
नरोत्तमे कोरो दोया आपनार बोलि’

ध्वनि

  1. श्री अमलात्म दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर