श्रील जगन्नाथ प्रणति

Śrī Jagannātha praṇati

गौराविर्भाव-भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः
वैष्णव-सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद