श्रील प्रभुपाद प्रणति

Śrīla Prabhupāda Praṇati (in Hindi)

नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामिन् इति नामिने ।

नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेश तारिणे ।।

ध्वनि

  1. श्री स्तोक कृष्ण दास तथा भक्त वृन्द- इस्कॉन बैंगलोर