श्रील भक्तिविनोद प्रणति

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Hindi)

नमो भक्तिविनोदाय
सच्चिदानंद-नामिने
गौर शक्ति स्वरूपाय
रूपानुग वराय ते

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद