श्रील भक्तिविनोद प्रणति

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Hindi)

नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद-नामिने
गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुग-वराय ते

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद