श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रणति

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Hindi)

नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वतीति नामिने

श्री वार्षभानवी-देवी-दयिताय कृपाब्धये
कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः

माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री-रूपानुग भक्तिद
श्री गौर-करुणा-शक्ति-विग्रहाय नमोऽस्तुते

नमस्ते गौर-वाणी-श्री-मूर्तये दीन-तारिणे
रूपानुग विरुद्धाऽपसिद्धांत – ध्वांत-हारिणे

ध्वनि

  1. श्रील प्रभुपाद